• 1-سيستم اطلاعات مكاني سازمان بنادر و كشتيراني

  • شروع پروژه: 1382
  • پایان پروژه:1382
  • كارفرما: اداره كل مهندسي سواحل و بنادر كشور- سازمان بنادر و كشتيراني
  • شرح پروژه
  • جهت رفع معضل مديريت اطلاعات بنادر، "سيستم اطلاعات مكاني (GIS) بنادر و كشتيراني" با استفاده از ابزارهاي ESRI ArcGIS و MS Office، با قابليت‌هاي زير تهيه شد:

    مديريت مجتمع تمام بنادر ايران، امكان ذخيره و بازيابي داده‌هاي نقشه‌اي و تصويري هر بندر به طور جداگانه، امكان ويرايش اطلاعات توصيفي هر بندر، امكان اتصال اطلاعات توصيفي جداول به عوارض نقشه‌اي و بر عكس، امكان ساخت نقشه از اطلاعات هر بندر، گرفتن گزارش از اطلاعات نقشه اي و توصيفي بنادر به صورت فايل Excel و يا پرينت.


go to up